Inklusion med Cooperative Learning

I Evalueringsinstituttets rapport Indsatser for inklusion i folkeskolen fra 2011 fremgår det, at 68% af de adspurgte lærere anvender Cooperative Learning i et eller andet omfang (s. 28). Ingen andre af de inklusionsfremmende tiltag (LP-modellen, PALS, Classroom Management, KASA m.fl.) bliver anvendt så meget som CL. Og blandt dem, der anvendte Cooperative Learning, mente hele 91% af lærerne og 92% af lederne,  at CL i høj grad eller i nogen grad styrker inklusion af elever med faglige eller indlæringsmæssige vanskeligheder (s. 31). Dette overgår langt vurderingen af de andre tiltag. Du kan læse EVA rapporten her. http://www.eva.dk/eva/projekter/2011/undersogelse-af-skolens-indsatser-for-inklusion/projektprodukter/inklusion

Disse resultater er så meget mere imponerende, fordi vi ved fra vores erfaring med tusinder af lærere og rigtig  mange skoler, at Cooperative Learning kun relativt sjældent implementeres fuldt ud. Det mest almindelige er, at kun nogle af en klasses lærere anvender CL, at kun nogle af nøglerne i CL foldes helt ud og/eller at CL kun anvendes en relativt lille del af den samlede undervisningstid.

Ring 88 24 50 84 og lad os tage en dialog om, hvordan Cooperative Learning kan indgå i jeres inklusionsindsats.       

Hvorfor er CL inkluderende?

Den inkluderende effekt i CL skyldes først og fremmest SPIL-principperne: Samtidig interaktion, Positiv indbyrdes afhængighed, Individuel ansvarlighed og Lige deltagelse. Principperne er indbygget i alle Cooperative Learning strukturerne. Det betyder, at inkluderende kræfter er aktive, hver gang en lærer bruger en CL-struktur i undervisningen.

Strukturerne suppleres af en række strategier, der styrker elevernes indbyrdes relationer og sociale færdigheder. Dette øger den inkluderende effekt yderligere og sikrer, at eleverne, via daglige øvelse, udvikler deres egne redskaber til at skabe og opretholde positiv kontakt til hinanden, mens de arbejder med det faglige stof.

Jo bedre lærerne er til CL, jo større er den inkluderende virkning og jo højere faglighed kan man nå – også for de fagligt svage elever. Og her er det måske på sin plads at understrege, at det har stor betydning for de faglige resultater, at alle principper i Cooperative Learning implementeres. Det er derfor, det er så vigtigt, at man får en grundig og professionel indføring og støtte i implementeringen.

Effekten på de skoler i andre lande, hvor man har valgt at implementere CL på hele skolen, er imponerende, både hvad angår faglig og social inklusion. På en skole faldt det samlede antal af episoder med problemadfærd fra 85 pr uge til 7 i løbet af en 6-ugers periode, efter at CL var indført. Undersøgelser af elevernes faglige udvikling, efter CL blev indført, viser samtidig markante stigninger i elevernes testresultater på tværs af klassetrin, fag og udgangsniveau. Læs om det på Kaganonline.com http://www.kaganonline.com/free_articles/research_and_rationale/

Læs også artiklen om Daniel, som fik en ny start med Cooperative Learning i 9. klasse på Strandmølleskolen i Assens. Find artiklen her

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.